Tiki 1–3 riktar sig till åk 7–9 i grundskolan och grundsärskolan

Tiki 1–3 innehåller sammanlagt ca 275 övningar och kan även fungera bra i gymnasiesärskolan.

Uppdrag

Varje del av Tiki 1–3 består av 20 läsuppdrag. Ett sådant uppdrag innehåller 3–5 övningar. Eleverna ser bara det uppdrag de arbetar med och de uppdrag de redan har avslutat. När eleverna har klarat ett uppdrag kommer nästa uppdrag fram automatiskt.

Grundidé

Den grundläggande idén i Tiki Reader är att eleverna arbetar med varje text mer än en gång och på mer än ett sätt. Liksom i Tiki Junior är detta arbetssätt delvis inspirerat av det som brukar kallas Reading Recovery.

Korta texter

Tiki 1 är uppbyggt av texter som innehåller 60–170 ord. Det motsvarar texter på under en halv A4-sida. Texterna i Tiki 2 innehåller 120–850 ord och Tiki 3 innehåller texter på upp till ca 1 200 ord – ca fyra A4-sidor.

Ljud

Alla texter är inlästa av professionella inläsare och eleverna kan i de flesta övningstyper lyssna om de vill.

Konton

Varje elev som arbetar med Tiki Reader får ett eget konto och kan logga in från vilken enhet som helst som är uppkopplad mot internet. Alla elever tillhör en lärare som kan följa elevens arbete via sitt lärarkonto.

Alla plattformar

Tiki Reader stöder alla webbläsare. Du kan logga in från en dator eller en surfplatta. Viss funktionalitet kan skilja sig mellan plattformarna.

Omfång

När vi beskriver omfånget för respektive del i Tiki menar vi det totala antalet ord eleverna arbetar med. Vi räknar in att varje text i Tiki 1 och 2 återkommer och att eleverna arbetar med den mer än en gång.

Tiki 1 innehåller ca 11 000 ord. Det motsvarar ca 40 sidor i en pocketbok.
Tiki 2 innehåller ca 22 000 ord. Det motsvarar ca 80 sidor i en pocketbok.
Tiki 3 innehåller ca 32 000 ord. Det motsvarar ca 100 sidor i en pocketbok.

Övningar

Ord i Tiki 1

Ord i Tiki 2

Ord i Tiki 3

Arbetsytan i Tiki reader

Arbetsytan i Tiki Reader.

Följ elevens arbete i Tiki

Du kan följa elevens arbete.

Ordkunskap i Tiki

I Tiki 3 lägger vi ytterligare fokus på ordkunskap.

Övningstyper

Vi använder följande övningstyper i Tiki Reader

Läs och lyssna

Eleverna ska tränas att följa med i inläsarens tempo och därmed börja bearbeta sin egen läshastighet. Man kan pausa uppspelningen och börja om var som helst i texten om man vill. Vi använder denna övningstyp för att introducera en ny text.

Läs på tid

I denna övningstyp redovisas elevernas läshastighet. Eleverna ska också besvara en eller flera frågor på textens innehåll.

Läs och förstå

Alla övningstyper i Tiki tränar läsförståelse. Vi använder rubriken läs och förstå för att skilja denna typ från läs på tid. Skillnaden är att vi inte mäter läshastigheten i läs och förstå. Eleverna ska besvara flera frågor på textens innehåll.

Dra rätt ord

Övningstypen dra rätt ord är en lucktext där eleverna drar rätt ord till rätt lucka.

Skriv meningen

Eleverna får lyssna på en mening och ska sedan skriva de ord som ingår i meningen i rätt ordning.

Skriv rätt ord

Det finns två varianter av övningstypen skriv rätt ord. I den ena varianten skriver eleverna in ord i luckor i en text. Dessa ord finns i en lista under texten. Det är i första hand ord som är centrala för textens innehåll – substantiv, verb och adjektiv.

Även i den andra varianten av övningstypen skriver eleverna ord i luckor. Dessa ord finns dock inte i någon lista, utan eleverna får lista ut dem själva. I första hand tränar vi här konjunktioner, prepositioner och pronomen. Eleverna kan alltid få hjälp genom att lyssna på texten.

Bygg meningen

Eleverna får lyssna på en mening och ska sedan dra de ord som ingår i meningen till rätt plats.

Ordkunskap – hitta rätt definition

Eleverna ska para ihop ett ord med rätt definition eller beskrivning.

Ordkunskap – dra rätt ord

Eleverna ska läsa ett antal meningar och dra rätt ord till rätt lucka. De kan lyssna på meningarna.

Skriv egna meningar

Eleverna ska skriva några meningar med ord de träffat på i texterna de har läst.

Skriv en sammanfattning

Eleverna ska skriva en sammanfattning av en text de läst tidigare. De får hjälp av ord, ljud och bild.

Välj rätt bild

Eleverna ska läsa en text och välja en bild som passar till texten.

Läraren avgör

Det är läraren som avgör vilken del av Tiki 1–3 som passar för en individuell elev. Vissa elever kanske ska hoppa över T1 och börja direkt med T2 eller T3. Andra elever kanske vill och behöver arbeta med alla delarna. Några testelever har beskrivit T1 som lätt, T2 som mer utmanande och T3 som nyttig träning inför nationella provet i svenska i årskurs 9.

imac-oversikt

Tiki 1

Tiki 1 innehåller 20 uppdrag med mycket korta texter och passar för de elever som vill arbeta i korta pass med återkommande texter. Många speciallärare och specialpedagoger använder T1 i årskurserna 7–9. T1 fungerar också bra för elever som läser enligt grundsärskolans kursplan.

T1 passar även som en första grundkurs i läsförståelse i årskurs 7. Eleverna kan arbeta både hemma och i skolan och läraren kan följa deras arbete i lärarvyn. Man kan t.ex. tänka sig att alla elever i klassen får i uppgift att genomföra hela Tiki 1 till ett viss datum – eller under höst- eller vårterminen i årskurs 7.

Tiki 2

Tiki 2 innehåller 20 uppdrag med något längre texter och något längre övningar. T2 är uppbyggd på samma sätt som T1 och är kanske att betrakta som den del som kan passa bäst för arbete i helklass i årskurs 7 eller 8.

Texterna i Tiki 1 och Tiki 2 är ordnade från den kortaste till den längsta texten och T2 fortsätter där T1 slutar. Sista texten i T1 innehåller ca 130 ord och första texten i T2 innehåller ca 140 ord. I T2 ska eleverna lösa vissa ordkunskapsövningar utan ljudstöd.

Du kan säkert enkelt avgöra vilken av T1 och T2 som skulle passa bäst för din grupp att arbeta igenom som en grundkurs. T1 är enligt våra testelever tydligt lättare än T2.

Tiki 3

Tiki 3 skiljer sig från T1 och T2 på flera punkter: texterna är längre, det förekommer fler texter där eleverna ser sin egen läshastighet och de ska vid fler tillfällen formulera egna svar på frågor på texterna. Vissa texter förekommer bara en gång och övningstyperna används på ett friare sätt. Till viss del har vi komponerat T3 efter önskemål från elever i årskurs 9 och deras erfarenheter av nationella provet i svenska.

Texterna i T3 är inte ordnade efter antal ord utan organiserade för att skapa variation och ge en något större utmaning än T1 och T2. Vi arbetar också något mer med ordkunskap i T3 än i de andra delarna. Detta har varit ett uttalat önskemål från testeleverna.

I T3 får eleverna inte lika mycket ljudstöd som i T1 och T2.

Om Tiki Reader

Tiki Reader är utvecklat av Läsportalen HB i samarbete med Lindblå Läs- och skrivutveckling AB och Universal Learning Games ULG AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten © 2015 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB.


Författare – texter

Texterna i Tiki 1–3 är författade av följande skribenter:

Annika Hjalmarsson, lärare
Anneli Karlsson, speciallärare
Tuva Klinthäll, journalist
Anders Lidén, läromedelsproducent
Arne Nilsson, specialpedagog
Fia Sjöblom, skribent
Andrew Thelander (i översättning), författare

Författare – övningar

Övningsuppgifterna i Tik 1–3 är författade av Monica Rosenberg–Söderman, lärare.

Expertgranskning

Pelle Lindblå, Lindblå läs- och skrivutveckling AB, har granskat Junior Tiki Reader och Tiki 1–3.

Ursprungsidé

Anneli Karlsson