Om Tiki Junior

Tiki Junior riktar sig till åk 1–6 i grundskolan och grundsärskolan och innehåller åtta steg med sammanlagt 200 övningar.

Uppdrag

Övningarna är indelade i uppdrag. Varje uppdrag innehåller 3–5 övningar. Eleverna ser bara det uppdrag de arbetar med och de uppdrag de redan har avslutat. När eleverna har klarat ett uppdrag kommer nästa uppdrag fram automatiskt.

Lyssna

Eleverna kan lyssna på alla texter i Tiki Junior. När de har bekantat sig med en text ska de ibland lösa uppgifter utan att lyssna.

Konton

Varje elev som arbetar med Tiki Reader får ett eget konto och kan logga in från vilken enhet som helst som är uppkopplad mot internet. Alla elever tillhör en lärare som kan följa elevens arbete via sitt lärarkonto.

Återkommande texter

Eleverna arbetar med alla texter mer än en gång och på mer än ett sätt. Detta arbetssätt är delvis inspirerat av det som brukar kallas Reading Recovery.

Övningstyper

I Tiki 1, 2 och 3 använder vi 10 övningstyper. De finns närmare beskrivna i den lärarhandledning du hittar när du loggar in till Tiki Reader.

Alla plattformar

Tiki Reader stöder de flesta webbläsare som köra HTML5. Du kan logga in från en dator eller en surfplatta. Viss funktionalitet kan skilja sig mellan plattformarna.

Tiki Juniors olika steg.

Sol – Tiki Junior 1

Junior_1

TJ1 innehåller 7 uppdrag och inleds med bokstavramsor som kommer i alfabetisk ordning. Man kan se dem som en introduktion till läsandet, eftersom eleverna också kan lyssna på varje ramsa. Deras uppgift blir sedan att till varje ramsa välja en bild som passar med innehållet. Detta blir säkert lika mycket en hörövning som en läsövning.

Bokstavramsorna kommer dock tillbaka i TJ2 och TJ3 – då följer de ordningen för bokstavsinlärning. Då kan eleverna inte lyssna på dem, utan ska själva läsa ramsan och välja en bild som passar. Övningarna på bokstavsramsorna i alfabetisk ordning skapar alltså förförståelse för läsövningarna som kommer längre fram.

I solsteget i TJ1 använder vi även några ytterst enkla ord med anknytning till familjen (mamma, pappa, barnets namn) och ord från den allra första läsundervisningen (sol, är, och).

Lästeknik: eleverna tränar på att läsa bekanta ord med hjälp av ordbild.

Lia – Tiki Junior 2

Junior_2A

Liasteget i TJ2 består av 11 uppdrag med små, ytterst enkla och korta berättelser om namngivna barn. Vi introducerar enkla namn med ljudenlig stavning (Lia, Ola, Noa, Lisa, Teo, Ali). Eleverna väljer först en bild som passar med texten, därefter drar de rätt ord till några luckor i samma text.

I varje uppdrag i TJ2 finns också en alfabetsramsa. De följer nu ordningen för bokstavsinlärning. Den här gången kan eleverna inte lyssna på ramsan.

Lästeknik: eleverna listar ut nya ord med hjälp av ord de mött tidigare.

Nalle – Tiki junior 3

Junior_3

Nallesteget i TJ3 innehåller 11 uppdrag med korta berättelser om figurer som förekommer i barnens lek och tidiga böcker. Eleverna ska först dra rätt ord till luckor i texten. Därefter ska de bygga ihop en mening de får uppläst. Även i TJ3 finns en alfabetsramsa i varje uppdrag.

Lästeknik: eleverna tar hjälp av bokstäver, särskilt initialljudet, och av ordbilder.

Räv – Tiki Junior 4

Junior_4A

Rävsteget i TJ4 består av 7 uppdrag med korta faktatexter om vanliga djur. Här introducerar vi ng-ljudet och sj-ljudet. Eleverna ska dra rätt ord till luckor i texten samt besvara ett par flervalsfrågor om samma text. I varje uppdrag finns också en alfabetsramsa. Dessutom återkommer en text från TJ3 i varje uppdrag. Den här gången ska eleverna svara på ett par frågor på texten. Svaren kan finnas mellan raderna och eleverna kan inte lyssna på texten den här gången.

Lästeknik: eleverna tar hjälp tar hjälp av ljudning i korta ord samt av ordbilder.

Myter – Tiki Junior 5

Junior_5

Mytsteget i TJ5 innehåller fantasihistorier t.ex. om hur räven fick vit svanstipp. Blandad ljudstridig stavning förekommer. Eleverna ska dra rätt ord till luckor i texten, besvara flervalsfrågor med fler alternativ än tidigare samt skriva rätt ord i luckor i texten. Texterna i TJ5 är längre än de texter eleverna mött tidigare.

Lästeknik: eleverna använder ljudning effektivt, de använder ordbilder och rättar sig själva.

Tiki Junior 6

Junior_6A

TJ6 innehåller 11 uppdrag och texterna är här ordnade från den kortaste (92 ord) till den längsta (675 ord). Organisationen liknar den som finns i Tiki Reader 1–3 för högstadiet. Övningarna är mer varierade och mer utmanande än i TJ1–TJ5. I uppdrag 1–10 finns en huvudtext som eleverna arbetar med på flera sätt. Varje text introduceras genom att eleverna lyssnar på en uppläsning av den. Därefter ska de arbeta med den på olika sätt: dra ord till luckor, skriva rätt ord i luckor, svara på frågor, välja bilder, organisera bilder efter innehållet eller bygga meningar. De kan också få svara på frågor med egna ord. När texten återkommer i ett senare uppdrag ska de ibland skriva en kort sammanfattning av den.

Uppdrag 11 består av fem längre texter som eleverna bara arbetar med en gång. De ska läsa texten och besvara ett lite antal frågor med egna ord. På sätt och vis är uppdrag 11 i TJ6 ett avslutningsprov på hela Tiki Junior.

Tiki Junior 6 innehåller tre steg:

Sagor

Sagorna är korta, underhållande och fantasifulla.

Lästeknik: eleverna ljudar effektivt och de kan många ordbilder.

Berättelser

Berättelserna är oftast i jag-form och är lätt dramatiska.

Lästeknik: eleverna använder olika strategier.

Spänning

Nu är målet nått och eleverna kan läsa för att det är spännande och roligt.

Lästeknik: eleverna använder olika strategier.

Om Tiki Reader

Tiki Reader är utvecklat av Läsportalen HB i samarbete med Lindblå Läs- och skrivutveckling AB och Universal Learning Games ULG AB. Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten © 2015 Läsportalen HB och Universal Learning Games ULG AB.